Jeśli prowadzisz swoją firmę, powinieneś to wiedzieć!

postępowanie egzekucyjne

Jeśli prowadzisz własną firmę doskonale zdajesz sobie sprawę, że nie wszyscy klienci są skorzy do terminowych płatności. My jako firma doskonale to rozumiemy. Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla was wpis o tym Co jako poszkodowany musisz wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym.

Postępowanie egzekucyjne – co warto wiedzieć w tym temacie?

Postępowanie egzekucyjne to postępowanie wykonawcze mające na celu przede wszystkim wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela należności od dłużnika. Najważniejszym pojęciem jakie należy wymienić w tym postępowaniu jest oczywiście tytuł wykonawczy i zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności. Owa egzekucja może mieć swój początek wraz z wnioskiem złożonym przez wierzyciela lub prokuratora. Może ona również zostać wszczęta na wniosek organizacji pozarządowej albo też z urzędu przez sąd. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni od dnia jego złożenia. Natomiast same czynności egzekucyjne wykonuje komornik sądowy. Wyjątek zaś stanowią czynności zastrzeżone dla sądów.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy na wniosek złożony przez wierzyciela wszczyna egzekucję komorniczą. W pierwszej kolejności poczyna od zawiadomienia dłużnika o owym postępowaniu. Zajęcie majątku natomiast następuje na podstawie zebranych i wskazanych przez wierzyciela informacji we wniosku. Egzekucję można prowadzić z następujących składników majątkowych: wynagrodzenie za pracę; konta bankowe; emerytura/renta; nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe, np. akcje. Musisz wiedzieć, że brak kontaktu z komornikiem sądowym poprzez regularne wpłaty rat niestety najczęściej prowadzi do zaostrzenia środków egzekucji.

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone albo z urzędu, albo na wniosek wierzyciela. Podobnie, jeżeli sąd uchylił wykonalność tytułu wykonawczego. Lub też dłużnik przedstawił zabezpieczenie do zwolnienia go z egzekucji. Może on wnioskować o zawieszenie takowego postępowania. Bywa również, iż postępowanie zawieszone jest z urzędu. Jeżeli na przykład wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Drugim istotnym powodem jest też śmierć jednej z wymienionych stron postępowania.

Zgodnie z art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny umorzyć może postępowanie w całości lub części na wniosek:

– „jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji”;

– „gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany”;

– „jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Bądź zawsze a bieżąco śledząc naszą stronę!

About Author