Kontrola PIP W Związku Z Covid-19

Kontrola PIP w firmie

Kontrola PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy, z pewnością jest już dobrze znana wielu przedsiębiorcom, którzy w swojej firmie zatrudniają pracowników. Instytucja ta sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym sprawdza ona głównie poszanowanie przepisów dotyczących stosunku pracy, między innymi:

– legalności zatrudnienia;

– wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, np. premie, nagrody, dodatki;

– czasu pracy (w tym praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta) oraz urlopów;

– uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;

– czy zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Działalność nadzorcza ma oczywiście na celu poprawę stanu bezpieczeństwa oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Warto wiedzieć, iż takiej kontroli odmówić nie można, nawet jeżeli pracodawca nie może wstawić się osobiście na spotkanie z inspektorem. Wówczas winien jest wyznaczyć swoje zastępstwo.

Kontrola PIP podczas trwania pandemii SARS-CoV-2

Od drugiej połowy czerwca Państwowa Inspekcja Pracy wznowiła swoją działalność kontrolną, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich procedur sanitarno-epidemiologicznych. W związku z tym zalecane jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracodawcą w celu ustalenia obowiązujących w danym zakładzie praktyk dotyczących reżimu sanitarnego. Ponadto inspektorzy dokonujący kontroli wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Jeżeli istnieje możliwość przeprowadzenia takiej kontroli w formie zdalnej, wówczas przesłane dokumenty podlegają dobowej kwarantannie w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Natomiast na terenie zakładu pracy czynności kontrolne powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.

Zasady postępowania podczas kontroli PIP

Inspektor Pracy w trakcie wykonywania swoich zadań służbowych ma obowiązek respektowania procedur obowiązujących na terenie zakładu u odwiedzanego pracodawcy. Warto pamiętać ponadto o następujących zaleceniach:

– stosowaniu wymaganej osłony twarzy, tj. nosa i ust;

– przywitaniu bez podawania dłoni;

– dezynfekcji rąk oraz obuwia, jeśli takowe jest wymagane;

– zachowaniu odpowiedniego dystansu odległości;

– korzystaniu z wydzielonego pomieszczenia na czas kontroli.

Ocena ryzyka zawodowego związana z możliwością zakażenia się koronawirusem!

W dobie epidemii można zauważyć wzmożoną kontrolę Inspekcji Pracy. Najczęstsze uchybienia podczas przeprowadzanych kontroli dotyczą braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem stwarzanym przez wirusa SARS-COV-2. Kontrolujący inspektorzy ponadto szczególną uwagę zwracają na wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, odpowiednich do działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Należą do nich w szczególności maski i przyłbice ochronne, jednorazowe rękawiczki, a także dostępność płynów dezynfekujących. Równie istotnym podczas kontroli jest dystans pomiędzy sąsiednimi stanowiskami pracy, który powinien wynosić 1,5 metra odstępu.

Zakończenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Po zakończonej kontroli inspektorzy sporządzają raport pokontrolny. Dla firm prowadzących działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrola w tym miejscu dobiega końca. Problem natomiast stanowią wykryte uchybienia. Wówczas efektem może być zalecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, a nawet wstrzymanie działalności zakładu. Naruszenie prawa ponadto może skutkować nałożeniem mandatu, czy też przekazaniem informacji odpowiednim służbom, jak: kontrola skarbowa, ZUS, czy Policja. Natomiast odmowa przyjęcia mandatu kończy się sprawą sądową, zaś nałożenie kary przez sąd znacznie przewyższa wysokość wspomnianego mandatu. Więcej informacji na temat kontroli PIP w czasie trwania epidemii można uzyskać w Biurze Rachunkowym Katrines z siedzibą w Rzeszowie, tel. 512-464-046505-816-108.

About Author